Furaha Kaboneka wa NAOT Nyota wa Riadha Mita 100 SHIMIWI 2023.